Hírek « vissza

NAV Online Számla

« Vissza
2018-06-26 09:13:20

Complog

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2018. Július 1.-től bevezeti az Online Számla rendszerét, amihez kapcsolódóan a CompLOG MRC Kft 2018 január óta fejleszti az ehhez szükséges modulokat (MRC Online számla). Az alábbi levelünk tájékoztatást kíván adni mind a jogszabályi, mind a technikai feltételekről, hogy a NAV Online számlázás bevezetése zökkenőmentesen történjen, illetve a folyamatos üzemeltetés a legkevesebb hibával történjen. Kérjük, hogy átolvasás után a csatolt nyilatkozatot cégszerűen aláírva küldjék vissza a részünkre.

1. Jogszabályi környezet (kivonat):

A nemzetgazdasági miniszter ……/2018. (…….) NGM rendeletének tervezete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (9) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés d)i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„5. adatexport: az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátása a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy a 13/A. § (1) bekezdés szerinti közleményben meghatározott adatszerkezetben.”

2. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A számlázó programmal szemben követelmény, hogy]

„d) biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. § szerinti elektronikus úton történő továbbítását.”

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.”

3. § A Rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása

13/A. § (1) A számlázó programnak a gép-gép interfész használatához szükséges azonosító adatok megküldése mellett a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításakor azonnal, XML formátumban, az állami adó- és vámhatóság közleményében meghatározott módon és adatszerkezetben, elektronikus úton továbbítania kell az állami adó- és vámhatóság részére.

(2) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás megkezdésének feltétele a gép-gép interfész használatához szükséges adatoknak az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentésén alapuló nyilvántartásba vétele.

(3) A számlázó programmal történő adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha az  (1) bekezdés szerint történt a benyújtása, és a sikeres feldolgozást az állami adó- és vámhatóság rendszere visszaigazolta.

(4) Ha az állami adó- és vámhatóság visszaigazolása alapján az adatszolgáltatás nem dolgozható fel, a hiba elhárítását követően az adatszolgáltatást meg kell ismételni.

(5) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az állami adó- és vámhatóság rendszerének sikeres feldolgozásra vonatkozó visszaigazolása ellenére észleli, hogy hibás adatszolgáltatás történt, az adatszolgáltatást a hiba elhárítását követően meg kell ismételni. Az ismételt adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében jóvá kell hagynia.

(6) A (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany a javított adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével is megteheti.

(7) Ha a (4)-(5) bekezdés szerinti hibás adatszolgáltatás észlelésének napjától számított 3 munkanapon belül a hiba elhárítása nem történt meg, akkor az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany az adatszolgáltatást a hiba elhárulásáig a (6) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni.

13/B. § (1) Ha a számlázó program által kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.

(3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internet szolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internet szolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internet szolgáltatás elégtelensége fennáll.”


További részletes információkat a NAV honlapján lehet elérni:

https://onlineszamla-test.nav.gov.hu

2. MR.C plus rendszerrel való számlázás, és a NAV jogszabályi környezet összehangolása:

 

Számlázás menete, számlakibocsátás időpontja:

Az elkészült számlát az ellenőrzés és nyomtatás után, a rendszer elküldi feldolgozásra az MRC Online számla modulnak. Az MRC Online számla modul a NAV előírásainak megfelelően elkészíti és feltölti a számla XML-t, a NAV online számla felületére. Amennyiben sikeres volt az adatküldés, a tranzakciós kód megjelenik a számla adataiban, ellenkező esetben hiba protokoll lép életbe, lásd 5/b pont. Miután az NAV online felülete aszinkron módban működik (azaz az adatküldés után nem tudjuk, hogy a számla tartalmilag megfelelt-e ) az MRC Online számla modul 10 percenként lekérdezi a NAV-tól, hogy az elküldött számlák adattartalomban is megfelelőek-e.

Amennyiben rendben volt az, ONLINE rendszer esetén visszaíródik a számlába, hogy sikeres volt, OFFLINE rendszer esetén, ezt a felhasználónak kell ellenőriznie.

Hiba esetén az 5/b pontban leírtak szerint kell eljárni.

o Normál számlázás

Az MR.C plus rendszer normál metódusában kiállított számla, a nyomtatás folyamatában kerül elküldésre, vagy legkésőbb a nap végén manuálisan , az ellenőrző funkció keretében.

o Összevont számlázás

Lásd : Normál számlázás

o Kötegelt számlázás

Lásd : Normál számlázás

o E-Számlázás

Lásd : Normál számlázás

o Idegen rendszerben elkészült számlák átvétele

Ebben az esetben biztosítani kell az idegen rendszerben elkészült számlák, az elkészülés napján kerüljenek át az MR.C plus rendszerbe, hogy a napi bevallásban szerepeljenek.

Figyelem ! Az időben el nem küldött számlákra a NAV súlyos büntetést róhat ki ( számlánként 500 eFt ).

3. MR.C plus rendszer felkészítése a bevallások hibátlan teljesítése érdekében

o Ügyféltörzs felkészítése

§ Adószámok ellenőrzése

A felhasználónak át kell néznie, az MR.C plus rendszerben szereplő ügyfelek adószámai megfelelnek-e a valóságnak és helyesen vannak-e kitöltve
Segédprogramot adunk az ügyféltörzs ellenőrzésére, ami az algoritmusnak nem megfelelő ügyfeleket kiszűri.
Figyelem! Ez nem biztosítja azt a feltételt, ha az adószám szintaktikailag helyes, de a NAV-nál már inaktív!

§ Magánszemély esetében a rendszerben be van-e állítva a Magánszemély kapcsoló

§ Külföldi ügyfél esetében, be van-e állítva a Külföldi kapcsoló

o Cikktörzs felkészítése

§ Cikktörzsben szereplő VTSZ-SZJ számok megfelelnek-e az aktuális jegyzék kódokkal.

o Bizonylat típusok felkészítése

§ Amennyiben a felhasználónál, szerepelnek technikai bizonylatok (belső elszámolás...), vagy könyvelő cégeknél számla típusú bizonylatra rögzítenek, ellenőrizni kell, hogy a Technikai bizonylat kapcsoló be van-e állítva. Ellenkező esetben a rendszer a, bizonylat nyomtatásakor beküldi a NAV-nak !

 

4. Online számlázás technikai előkészítésének menete

A. A felhasználónak regisztrálnia kell saját magát, az onlineszamla-nav.gov.hu oldalon. Jelenleg még csak a teszt érhető el: onlineszamla-test.nav.gov.hu

Ez az ügyfélkapun keresztül történik, azaz csak az tudja magát regisztrálni, aki az ügyfélkapun a céghez be van jelentve.

B. Regisztrálás után létre kell hoznia egy technikai felhasználót, ezzel a felhasználóval, és az ott kapott adatokkal tud az MRC az adott cég nevében kommunikálni.

C. A technikai felhasználó adatai alapján, regisztráljuk az MRC Online Számla rendszerben, illetve az MR.C plus rendszerben is rögzíteni kell a létrehozott felhasználó adatait, ezzel teremtjük meg az MRC és az MRC Online számla közötti kapcsolatot.

 

D. Adatok ellenőrzése, egy teszt lekérdezéssel ellenőrizzük a kapott adatok helyességét

 

5. Felhasználó feladata, felelőssége

A. Nap záráskor az MR.C plus rendszer által biztosított felületen keresztül ellenőrizni kell a bevallandó számlák állapotát.

i. ONLINE rendszer esetén az MRC Online számla rendszer 10 percenként ellenőrzi a felküldött adatokat és az állapotát visszaírja a számlába

ii. OFFLINE rendszer esetén az MRC Online számla rendszer nem tudja visszaírni a bizonylatba az állapotot, így a felhasználónak kell az ellenőrzést indítania


Figyelem! A számlák állapotának ellenőrzését, minden esetben a felhasználónak el kell végeznie minden nap zárása során!

B. Hibakezelés

i. Amennyiben az MRC Online számla rendszer valamilyen hibát észlel, és működik az internet, illetve a levelező szerver, email-t küld a felhasználó, és a CompLOG MRC Kft részére a sikertelen számla azonosítójával, hogy a hiba elhárítását mind a felhasználó, mind a fejlesztő haladéktalanul megkezdhesse.
Figyelem! Ez nem helyettesíti a nap zárásakor (vagy akár napközben) történő számla ellenőrzést a lista alapján, hiszen az email elküldése, megérkezése, és olvasása nem ellenőrizhető! Amennyiben hibát észlel, és nem kapott róla email-t, értesítse a CompLOG MRC Kft-t!

ii. Amennyiben a hiba, az adott napon nem elhárítható, a felhasználónak a NAV online számla felületén kell bevallania a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően manuálisan.

 

6. CompLOG MRC Kft feladata, felelőssége

A. A fejlesztő cég folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabály változást, és a szükséges fejlesztéseket díjmentesen elérhetővé teszi, amennyiben a felhasználó érvényes support szerződéssel rendelkezik.

B. A bejelentett hibák javítását haladéktalanul megkezdi, és lehetőleg a jogszabályban előírt határidőre befejezi.

C. Folyamatosan üzemelteti a MRC Online számla rendszerét, illetve az új NAV igényeknek megfelelően fejleszti azt.

 

7. Felelősség kizárása

A CompLOG MRC Kft semmilyen felelősséget nem vállal a

§ ki nem állított, vagy be nem küldött számlák, vagy

§ hibás adat / hibás tartalom miatt be nem küldött, illetve

§ hibás adattartalommal beküldött számlákkal kapcsolatosan keletkező károkra!

8. MRC Online számla változatok, költségek

CompLOG MRC Kft már meglévő ügyfeleinek a fejlesztést díjmentesen készíti el, de a telepítési, és az üzemeltetési költségeket nem tudja átvállalni, melyeknek díjai az alábbiak szerint alakulnak:

A. ONLINE 1 - Egyenlőre NEM elérhető Az ügyfél saját szervert üzemeltet, és saját MRC Online szervert kíván használni (pl. A belső policy nem engedélyezi idegen rendszerekre való csatlakozást)

i. Egyszeri telepítési költség 60 000,- Ft+Áfa

ii. Üzemeltetési költség 0,-

Technikai feltételek:

§ Felhasználó által biztosított dedikált fizikai, vagy virtuális szerver

§ 2 CPU, 4GB RAM, 32GB HDD

§ Internet hozzáférés

B. ONLINE 2 - Az ügyfél az MRC rendszerét felhőben használja

i. Telepítési költség 0,-

ii. Üzemeltetési költség 1500 Ft/hó +Áfa

C. OFFLINE - Az ügyfél saját adatbázis szervert üzemeltet, és a CompLOG MRC Kft felhőben futó MRC Online szerverét kívánja használni

i. Telepítési költség 0,-

ii. Üzemeltetési költség 2000 Ft/hó +Áfa


Azon ügyfeleink, akiknek érvényes karbantartási szerződése van és abban fel nem használt ingyenes mérnökóra az ”A.” verzió választása esetén az egyszeri telepítési díj (60.000,-Ft) kiváltható mérnökórával.

9. MR.C plus NAV Online számla telepítés, verziók

1. Kérjük, szíveskedjenek a csatolt nyilatkozatot mielőbb részünkre visszaküldeni, hogy elkezdhessük a megfelelő előkészítést.

2. MR.C plus v304 szervizcsomag már tartalmaz egy teszt változatot, amit igény szerint ki lehet próbálni, de ahhoz a 3., 4. pontokban foglaltakon kell végigmenni, várható megjelenése 2018. május 10.

3. MR.C plus v305 szervizcsomag fogja tartalmazni, az Online bevalláshoz szükséges végleges fejlesztéseket ( még a NAV is fejlesztési stádiumban van ). Várható megjelenése május vége, június közepe ( függ a NAV fejlesztésének végleges lezárásától ).


A nyilatkozat letölthető INNEN.

 

Add a Facebook-hoz Add az iWiW-hez Add a Twitter-hez